3 August 1946
3. srpen 1946

Brno

Brno

[Scott®: 316; POFIS®: 438]
Missing - Chybi