POFIS → Scott

NV1 → P1 Missing - Chybi NV10 → P10 Missing - Chybi NV18 → P21 Missing - Chybi NV26 → P30 Missing - Chybi
NV2 → P2 Missing - Chybi NV11 → P13 Missing - Chybi NV18A → P26 Missing - Chybi NV27 → P31 Missing - Chybi
NV3 → P3 Missing - Chybi NV12 → P11 Missing - Chybi NV19 → P22 Missing - Chybi NV28 → P32 Missing - Chybi
NV4 → P4 Missing - Chybi NV12A → P11a Missing - Chybi NV20 → P23 Missing - Chybi NV29 → P33 Missing - Chybi
NV5 → P5 Missing - Chybi NV13 → P12 Missing - Chybi NV21 → P24 Missing - Chybi NV30 → P34 Missing - Chybi
NV6 → P6 Missing - Chybi NV14 → P17 Missing - Chybi NV22 → P25 Missing - Chybi NV31 → P35 Missing - Chybi
NV7 → P7 Missing - Chybi NV15 → P18 Missing - Chybi NV23 → P27 Missing - Chybi NV32 → P36 Missing - Chybi
NV8 → P8 Missing - Chybi NV16 → P19 Missing - Chybi NV24 → P28 Missing - Chybi
NV9 → P9 Missing - Chybi NV17 → P20 Missing - Chybi NV25 → P29 Missing - Chybi