Scott → POFIS

700 → 830 Missing - Chybi 719dx → 856B Missing - Chybi 745 → 882 Missing - Chybi 772 → 909 Missing - Chybi
701 → 831 Missing - Chybi 719ex → 857B Missing - Chybi 746 → 883 Missing - Chybi 773 → 910 Missing - Chybi
702 → 832 Missing - Chybi 720 → 852 Missing - Chybi 747 → 884 Missing - Chybi 774 → 911 Missing - Chybi
703 → 833 Missing - Chybi 721 → 858 Missing - Chybi 748 → 885 Missing - Chybi 775 → 912 Missing - Chybi
704 → 834 Missing - Chybi 722 → 859 Missing - Chybi 749 → 886 Missing - Chybi 776 → 913 Missing - Chybi
705 → 835 Missing - Chybi 723 → 860 Missing - Chybi 750 → 887 Missing - Chybi 777 → 914 Missing - Chybi
706 → 839 Missing - Chybi 724 → 861 Missing - Chybi 751 → 888 Missing - Chybi 778 → 915 Missing - Chybi
707 → 840 Missing - Chybi 725 → 862 Missing - Chybi 752 → 889 Missing - Chybi 779 → 916 Missing - Chybi
708 → 841 Missing - Chybi 726 → 863 Missing - Chybi 753 → 890 Missing - Chybi 781 → 917 Missing - Chybi
709 → 842 Missing - Chybi 727 → 864 Missing - Chybi 754 → 891 Missing - Chybi 782 → 918 Missing - Chybi
710 → 843 Missing - Chybi 728 → 865 Missing - Chybi 755 → 892 Missing - Chybi 783 → 919 Missing - Chybi
711 → 844 Missing - Chybi 729 → 866 Missing - Chybi 756 → 893 Missing - Chybi 784 → 920 Missing - Chybi
712 → 845 Missing - Chybi 730 → 867 Missing - Chybi 757 → 894 Missing - Chybi 785 → 921 Missing - Chybi
713 → 846 Missing - Chybi 731 → 868 Missing - Chybi 758 → 895 Missing - Chybi 786 → 922 Missing - Chybi
714 → 847 Missing - Chybi 732 → 869 Missing - Chybi 759 → 896 Missing - Chybi 787 → 923 Missing - Chybi
715 → 848 Missing - Chybi 733 → 870 Missing - Chybi 760 → 897 Missing - Chybi 788 → 925 Missing - Chybi
716 → 849 Missing - Chybi 734 → 871 Missing - Chybi 761 → 898 Missing - Chybi 789 → 924 Missing - Chybi
717 → 850 Missing - Chybi 735 → 872 Missing - Chybi 762 → 899 Missing - Chybi 790 → 926 Missing - Chybi
718 → 851 Missing - Chybi 736 → 877 Missing - Chybi 763 → 900 Missing - Chybi 791 → 928 Missing - Chybi
719a → 853A Missing - Chybi 737 → 878 Missing - Chybi 764 → 901 Missing - Chybi 792 → 929 Missing - Chybi
719b → 854A Missing - Chybi 738 → 879 Missing - Chybi 765 → 902 Missing - Chybi 792 → 930 Missing - Chybi
719c → 855A Missing - Chybi 739 → 880 Missing - Chybi 766 → 903 Missing - Chybi 793 → 931 Missing - Chybi
719d → 856A Missing - Chybi 740 → 873 Missing - Chybi 767 → 904 Missing - Chybi 795 → 927 Missing - Chybi
719e → 857A Missing - Chybi 741 → 874 Missing - Chybi 768 → 905 Missing - Chybi 796 → 932 Missing - Chybi
719ax → 853B Missing - Chybi 742 → 875 Missing - Chybi 769 → 906 Missing - Chybi 797 → 933 Missing - Chybi
719bx → 854B Missing - Chybi 743 → 876 Missing - Chybi 770 → 907 Missing - Chybi 798 → 936 Missing - Chybi
719cx → 855B Missing - Chybi 744 → 881 Missing - Chybi 771 → 908 Missing - Chybi 799 → 935 Missing - Chybi